දෛශික(Vectors)-Part-05(දෛශික සම්බන්ධ සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම)

දෛශික සම්බන්ධ සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම මෙම කොටසේදී සිදුකෙරේ.

4.9/5


  • 11 Videos (04:30 Hours)
  • Purchase valid for 1 month(s)

LKR 1000