බර දඬු රාමු සැකිලි-Part 03 (Frameworks of Heavy Rods)

සංකීර්ණ සන්ධිවල බල ලකුණු කිරීම පිළිබඳව අවබෝධය ලබාදීම මෙම කොටසේදී සිදු කෙරේ. සංකීර්ණ සන්ධි පිළිබඳව සුළු දැනුමක් ලබාතිබීම ප්‍රමාණවත් නමුත් මවිසින් මෙහිදී ඔබට ඒ පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දෙමි.එවිට වඩාත් අවබෝධයෙන් ගැටළු විසඳීම කල හැකිය. දඬු පහක් සම්බන්ද රාමුසැකිලි පිළිබඳ ගැටළු විසඳීමද මෙහිදී සිදුකෙරේ.

4.8/5


  • 7 Videos (02:10 Hours)
  • Purchase valid for 30 days