බර දඬු රාමු සැකිලි-Part 02 (Frameworks of Heavy Rods)

දඬු හයක් සම්බන්ධවූ රාමු සැකිලි සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීම මෙම කොටසේදී විශේෂයෙන් සිදු කෙරේ.

4.8/5


  • 4 Videos (01:31 Hours)
  • Purchase valid for 30 days