සරල රේඛීය චලිතය-Part 03(Rectilinear Motion)

ගුරුත්වය යටතේ සිදුවන චලිත පිළිබඳ ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්ථාර ගැටළු විසඳීම

4.8/5


  • 9 Videos (05:26 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1086