සරල රේඛීය චලිතය-Part 02(Rectilinear Motion)

මධ්‍යක වේගය ඇතුලත් වන ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්ථාර ගැටළු විසඳීම, ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්ථාර භාවිතයෙන් වාහනයක ප්‍රමාද වූ කාලය සෙවීම,ත්වරණ -කාල ප්‍රස්ථාර ගැටළු විසඳීම.

4.8/5


  • 10 Videos (02:49 Hours)
  • Purchase valid for 30 days