සරල රේඛීය චලිතය-Part 05(Rectilinear Motion)

චලිත සමීකරණ ඇසුරින් ගැටළු විසඳීම

4.8/5


  • 8 Videos (03:35 Hours)
  • Purchase valid for 30 days