සරල රේඛීය චලිතය-Part 04(Rectilinear Motion)

වාහනයකට තවත් වාහනයක් පසු කිරීමට බැරි වීමට අවශ්‍යතාව ඇතුලත් ගැටළු විසඳීම සහ වස්තු දෙකක් යන්තමින් ස්පර්ශ වීම ඇතුලත් ගැටළු විසඳීම.

4.8/5


  • 4 Videos (02:38 Hours)
  • Purchase valid for 30 days