බර දඬු රාමු සැකිලි-Part 01 (Frameworks of Heavy Rods)

සරල සන්ධිවල ප්‍රතික්‍රියා ලකුණු කිරීම, දඬු හතරක් සන්ධි කළ රාමු සැකිලි සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීම

4.8/5


  • 8 Videos (02:34 Hours)
  • Purchase valid for 30 days