සරල රේඛීය චලිතය-Part 06(Rectilinear Motion)

සංකීර්ණ සහ මිශ්‍ර ගැටළු විසඳීම

4.8/5


  • 11 Videos (07:01 Hours)
  • Purchase valid for 30 days

LKR 1400